Elaborat lokacijske preveritve LP-03 Zaselek Štanfel